Zocalo Shoe Shiners 2 BW

Zocalo Shoe Shiners 2 BW
Zocalo Shoe Shiners 2 BW
Keywords: Mexico, North America, Oaxaca, People, Shoe Shiner, Town Square, Zocalo
Oaxaca City Galleries: Oaxaca Market | Oaxaca in Black and White