Zocalo Shoe Shiners 1 BW

Zocalo Shoe Shiners 1 BW
Zocalo Shoe Shiners 1 BW
Keywords: Mexico, North America, Oaxaca, people, Shoe Shiner, Town Square, Zocalo
Oaxaca City Galleries: Oaxaca Market | Oaxaca in Black and White